Oferta

Dane osobowe

Realizacja zadań Inspektora ochrony danych, a w tym:

Ponadto jako koordynator powołanego u Klienta Zespołu ds. Ochrony Danych Osobowych nadzoruję i wspomagam realizację zadań Administratora danych, takich jak:

 • wykonanie oceny skutków dla ochrony danych;
 • przygotowanie formuł spełniających obowiązek informacyjny;
 • wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO;
 • realizacja ochrony praw osób, których dane dotyczą;
 • współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • zgłaszanie naruszeń bezpieczeństwa ochrony danych do organu nadzorczego oraz osób, których dane dotyczą;
 • wykonanie, wraz z innymi komórkami organizacyjnymi, oraz późniejsze prowadzenie rejestru czynności przetwarzania;wykonanie, wraz z innymi komórkami organizacyjnymi, niezbędnych polityk i procedur ochrony danych.

 

PN ISO/IEC 27001:2014

 

Informacje niejawne

 • Sprawowanie funkcji Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego zgodnie z art. 52 Ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 • Tworzenie dokumentacji systemu komputerowego służącego do przetwarzania informacji niejawnych, w tym Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa oraz Procedur Bezpiecznej Eksploatacji.
 • Szkolenie pracowników z zasad ochrony informacji niejawnych.
 • Wspomaganie pracy Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych zgodnie z art. 15 UOIN lub objęcie funkcji Pełnomocnika ds. OIN w niepełnym wymiarze etatu.