Oferta

Dane osobowe

 • Outsourcing funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 • Pomoc w powołaniu ABI i umieszczeniu go w odpowiednim miejscu w strukturze organizacyjnej jednostki.
 • Zgłoszenie ABI do ogólnopolskiego rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji.
 • Uregulowanie kwestii prawnych przetwarzania danych w jednostce.
 • Wykonawstwo dokumentacji ochrony danych osobowych, na którą składają się: Polityka Bezpieczeństwa oraz Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym.
 • Tworzenie upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
 • Prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych.
 • Przygotowanie oświadczeń dotyczących zachowania tajemnicy.
 • Inwentaryzacja zbiorów danych osobowych.
 • Realizacja obowiązku informacyjnego.
 • Analiza powierzenia danych.
 • Przeszkolenie pracowników z UODO oraz dokumentacji ochrony danych.
 • Prowadzenie sprawdzeń i audytów bezpieczeństwa.

 

PN ISO/IEC 27001:2014

 

Informacje niejawne

 • Sprawowanie funkcji Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego zgodnie z art. 52 Ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 • Tworzenie dokumentacji systemu komputerowego służącego do przetwarzania informacji niejawnych, w tym Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa oraz Procedur Bezpiecznej Eksploatacji.
 • Szkolenie pracowników z zasad ochrony informacji niejawnych.
 • Wspomaganie pracy Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych zgodnie z art. 15 UOIN lub objęcie funkcji Pełnomocnika ds. OIN w niepełnym wymiarze etatu.